AOV

De AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) is een onmisbare verzekering voor ondernemers. De verzekering keert uit als u door arbeidsongeschiktheid zelf niet meer in staat bent om uw werk te verrichten.

Ondernemers kunnen bij ziekte niet terugvallen op de WIA, waar werknemers wel recht op hebben. Maar toch moet er iets geregeld worden, want in het meest extreme geval raakt u blijvend arbeidsongeschikt. Hierdoor kan uw inkomen ineens naar nul zakken. Het enige vangnet is nog een bijstandsuitkering, maar die krijgt u niet zomaar.

Wanneer keert een AOV uit?

Deze verzekeringen kennen een eigen risico termijn. Bijvoorbeeld gedurende de eerste weken van uw arbeidsongeschiktheid keert de AOV nog niet uit. U kunt er ook voor kiezen om de eerste maanden het risico zelf te dragen. Na de eigen risico periode keert de AOV uit, op voorwaarde dat u minimaal voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent. U moet bijvoorbeeld 35% arbeidsongeschikt verklaard worden. Zolang u niet in staat bent om te werken, krijgt u een uitkering uit de AOV. De uitkeringen lopen door tot u weer hersteld bent of zodra de einddatum van de verzekering bereikt is. Uiteraard stopt de verzekering ook bij overlijden.

Welk inkomen heeft u nodig bij arbeidsongeschiktheid?

De AOV kent een verzekerd bedrag. Dit is de maximale uitkering per jaar bij volledige arbeidsongeschiktheid. Dit bedrag is afhankelijk van het inkomen wat u had vóór het intreden van de ziekte of de aandoening. U kunt bijvoorbeeld tot 80% van het laatstverdiende loon aan verzekerd bedrag aanhouden. De hoogte van het verzekerd bedrag is ook bepalend voor de hoogte van de premie. Stem het verzekerd bedrag dus af op het inkomen dat u minimaal nodig heeft als u volledig arbeidsongeschikt raakt.

De premie is aftrekbaar van het inkomen

De betaalde premie kunt u in mindering brengen op het inkomen. Daar staat tegenover dat de uitkering weer wordt belast. U behaalt fiscaal voordeel als u de premie nu af kunt trekken tegen een hoog belastingtarief en uitkeringen worden weer belast tegen een laag tarief. De zwaarte van de belastingheffing neemt namelijk toe naarmate het inkomen hoger is.

Vooroordelen over de AOV

Vaak wordt de AOV betiteld als duur, maar dat valt meestal mee. Bouwvakkers van 50 jaar en ouder betalen inderdaad een hoge premie voor deze verzekering, maar voor veel beroepsgroepen valt de premie mee. Ook bij een hogere leeftijd van de verzekerde. Er zijn effectieve manieren om de premie te verlagen. Denk maar eens aan een langere eigen risico termijn of u laat de AOV alleen uitkeren als u volledig arbeidsongeschikt bent. Kiezen voor een ruime dekking zorgt natuurlijk ook voor een naar verhouding hoge premie.

Er zijn geen alternatieven voor de AOV

Ondernemers kunnen een financiële buffer opbouwen voor het opvangen van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Dat is een goed streven, maar dat maakt de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet overbodig. Het blijvend arbeidsongeschikt raken is namelijk het grootste gevaar. U kunt geen buffer opbouwen tot uw pensioendatum. Mogelijk gaat het nog lukken voor zestigers, maar voor jongere ondernemers zeker niet. Ook een broodfonds is geen volwaardige vervanging voor de AOV. Deze keert namelijk ook maar een beperkt aantal jaren uit.

Vragen? Stel ze gerust!

13 + 8 =